Gracian Černušák
(1882-1961)

a kolektiv

Georg Friedrich Händel v Dějinách evropské hudby

Gracian Černušák (1882, Ptení u Prostějova - 1961, Brno), kritik, lexikograf, hudební historik a pedagog, na fotografii z posledních let života.

Vrcholný barok reprezentuje v Anglii Georg Friedrich Händel. Narodil se r. 1685 v Halle nad Sálou jako syn zámožného ranhojiče. Již v mládí projevoval nadání pro hudbu. Opustil právnická studia a stal se cembalistou hamburské opery. Získal zde i úspěch prvními operami (Almira, 1705) a některými jinými kompozicemi. Z Hamburku odešel Händel do Itálie, kde poznal hudbu Aless. Scarlattiho, Corelliho a jiných proslulých skladatelů, s nimiž se znal i osobně. Jeho klavírní hra, oratoria a kantáty, zvláště ale komická opera Agrippina (1709) obrátily k Händlovi obecnou pozornost a vynesly mu značné uznání. Händel vstoupil do služeb hannoverského dvora jako nástupce Ag. Steffaniho, vyžádal si však dovolenou, odejel do Anglie a v roce 1712 se tam usadil trvale. Zprvu jako host a ředitel hudby u vévody Chandoského, později se osamostatnil jako operní podnikatel. Navštívil několikráte Německo a Itálii. Na sklonku života se věnoval pořádání koncertů a virtuózní hře. Byl člověkem úžasné životní síly a dynamického temperamentu. Obdivován zemřel v Londýně v roce 1759.

Gracian Černušák (1882-1961) a kolektiv: "Dějiny evropské hudby". Panton, Praha 1974. Přední strana přebalu. Autor výtvarného návrhu: Milan Albich (1925-2000).
Kniha obsahuje, na str. 133-134, text věnovaný Georgu Friedrichu Händelovi. Jeho přepis je umístěn na této stránce pod názvem "Georg Friedrich Händel v Dějinách evropské hudby".

V operní tvorbě byl Händelovi nejdříve vzorem Keiser, pak Benátčané a skladatelé neapolského stylu. Ale i prvky Lullyho tragédie lyrique a tehdy vznikající opery buffy jsou v jeho dílech patrny. Mohutný patos a zpěvnost jeho árií, výrazné recitativy, silný dramatický temperament, mužnost lyrických projevů, vynikající schopnost účinného založení scén a velkorysé celkové architektury staví jeho zralé práce na jedno z nejpřednějších míst v celé barokní operní tvorbě. Nejslavnějšími Händelovými operami byly Ottone (1723), Giulio Cesare, Tamerlano (obě 1724), Rodelinda (1725). Vynikající hodnoty Händelových oper podnítily ještě v posledních desetiletích pokusy o jejich vzkříšení hlavně v NDR, kde jsou pravidelně provozovány na festivalech v Halle, a hrají se i v jiných německých divadlech. Za skladatelova života skončilo jeho operní podnikání několikerým těžkým hospodářským nezdarem, zejména když si u obecenstva získala oblibu Gayova a Pepuschova The Beggar's Opera (Žebrácká opera), uvedená v roce 1728. Její ostře sociální tendence tepala politické poměry v zemi a vyjadřovací prostředky parodovaly styl italské opery.

Dodnes životnou je ve svých vrcholných projevech Händelova tvorba oratorní. Händel se jí zabýval již v Hamburku, pokračoval v ní v Itálii a věnoval se jí znovu v Anglii, po neúspěchu operního podnikání. Oratorium bylo Händlem jakoby znovu založeno. Nejslavnějšími jeho pracemi jsou Izrael v Egyptě (1739), Mesiáš (1742), Juda Makabejský (1747), Saul (1739) a Samson (1743). Sólové části užívají s příslušnými slohovými odstíny způsobu tehdejší operní tvorby, hlavním výrazovým prostředkem jsou však široce založené a velkolepě vystavěné sbory. Instrumentace je bohatá a rozmanitá. V instrumentálních předehrách a mezihrách se uplatňuje forma concerto grosso s fugovanými větami. Polyfonní vedení hlasů převažuje i ve sborech, mezi nimiž zvlášť vyniká velkolepé Hallelujah v Mesiášovi. Všechny složky jsou soustředěny k úžasné výraznosti a epické důraznosti. Celkem napsal Händel 17 anglických oratorií na biblické látky.

V několika dílech přenesl Händel oratorní techniku na světské látky. Dnes řadíme tato světská oratoria spíše ke kantátám. Nejvýznamnější je L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato ("Veselý, Přemítavý a Umírněný", 1740), zhudebnění Miltonových veršů o lidských povahách, jehož předností jsou náladové obrazy z přírody. Ze sborových kantát vynikají tzv. Velká cecilská óda a Slavnost Alexandrova (1736). V sólových kantátách s continuem anebo s obligátními nástroji, jakož i v komorních duetech, se zračí rozhodný vliv neapolské školy, zvláště ve formálním členění, uplatňujícím uspořádání A B A. Händlovo dokonalé splynutí s anglickým životem našlo svůj odraz ve skladbách pro anglikánskou církev: 11 "chandoských" a 4 "korunovační" anthemy jsou jakousi obdobou velké chrámové kantáty. Z jiných chrámových skladeb Händelových vynikají dvě Te Deum, utrechtské (1713) a dettingenské (1743).

Händel je geniálním mistrem syntézy. Dovedl spojit italskou zpěvnost s dokonale propracovanou formou. Uplatnil ve svých dílech také francouzské prvky, zejména tance. Společenským určením své tvorby navázal úspěšně na Purcella. V Händlově tvorbě lze sledovat ještě starší kořeny, sborové části oratorií ukazují až k madrigalové technice. Jeho melodická témata jsou často, jak to bývalo v jeho době rozšířeným zvykem, přejímána z tvorby jiných skladatelů, Stradelly, Carissimiho, Keisera, Kerlla, Habermanna a jiných. Je to jistá analogie s kompoziční technikou starých nizozemských mistrů. Všechny tyto prvky jsou u Händela dokonale sloučeny silnou tvůrčí individualitou jeho osobnosti, jejíž duch vtiskuje celku pečeť původnosti ve všech oblastech velikého životního díla, které vedle opery a zpěvních forem barokních zasahuje stejně významně do rozmanitých oborů nástrojové hudby.


Výše uvedený text je přepisem (výňatkem) souvislého textu ze str. 133-134 (kapitola č. 31 - "Francie, Německo, Anglie") v "Dějinách evropské hudby" od Graciana Černušáka (1882-1961) a kolektivu, které vydal Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Říční 12, Praha 1, v roce 1974. Šéfredaktor Luboš Sluka (nar. 1928). Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Milan Albich (1925-2000). Páté přehlédnuté a doplněné vydání (v Pantonu třetí).
Přepis reprodukuje předlohu s tím, že až na drobné korektury faktografické povahy nebyly provedeny žádné úpravy či zásahy, jakkoliv nutné a žádoucí se mohly jevit.
Zde použitý název "Georg Friedrich Händel v Dějinách evropské hudby" není původní: byl zvolen výhradně za účelem vhodného pojmenování předmětného výňatku.

"Dějiny evropské hudby" od Graciana Černušáka a kolektivu vydal Panton v roce 1964, 1972 a 1974. Ve všech případech se jedná o úpravu Černušákova "Přehledného dějepisu hudby" (I. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1946; II. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1947) provedenou kolektivem hudebních vědců pod vedením Františka Mužíka (1922-1998). Dotyčnou kapitolu č. 31 (viz výše) revidoval Jaroslav Bužga (nar. 1930).

Černušákovu "Přehlednému dějepisu hudby" předcházel "Dějepis hudby" z pera téhož autora (I. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1923 / II. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1925; druhé vydání: I. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1930 / II. díl - Oldřich Pazdírek, Brno 1931).

V zájmu objektivity ohledně původnosti Černušákových "Dějin evropské hudby" citujeme z hodnocení profesora Rudolfa Pečmana (1931-2008): "Po Černušákové smrti se … odhodlalo nakladatelství Panton, Praha, že vydá pod Černušákovým jménem roku 1964 knihu 'Dějiny evropské hudby'. Černušákovo jméno se stalo jen jakousi 'firmou'. Nastal proces, který je obdobný například u slavného Riemannova hudebního lexikonu, kdy v posledním vydání nenacházíme takřka žádnou původní Riemannovu formulaci. 'Riemanna' předešel vývoj. Jeho jméno bylo však natolik synonymem pro hudební lexikografii, že se stalo 'návěštím'. Tak tomu nyní bylo i v Černušákově případu. Mrtvý autor se již nemohl bránit proti drastickým úpravám a zásahům redaktorů a upravovatelů. … Ale v podstatě nebylo přece nutno do původních Černušákových formulací zasahovat tak, že z nich vlastně nezůstal kámen na kameni. Tým pracovníků pod vedením Františka Mužíka zasáhl Černušáka podstatně." (Rudolf Pečman: "Člověk čistého srdce. Gracian Černušák včera a dnes". Editio Conservatorium Brunense, vol. 2. Vydalo nakladatelství KLP - Koniasch Latin Press, Na Hubálce 7, Praha 6, v roce 2007 ve spolupráci s Konzervatoří Brno za finančního přispění Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a Magistrátu statutárního města Brna. Prví vydání; str. 201-202.)